• Wednesday, February 19th, 2020 17:25

FİQHUL AZAN – Azan Və İqamə İlə Bağlı Bir Çox Suallara Cavab | Kamal Hüseyn

KİTAB - Buxari və Muslimin ittifaq etdiyi hədislər

Kamal Huseyn

FİQHUL AZAN – Azan Və İqamə İlə Bağlı Bir Çox Suallara Cavab

Video dərslər | Fiqh

Yüklə [191 MB]

AZANSIZ VƏ İQAMƏSİZ NAMAZ SƏHİHDİRMİ ?
Alləmə Şeyx ibn Bəz (rahiməhullah) demişdir :
Tək və ya camaatla iqaməsiz namaz qıldıqda, namaz səhihdir. Bunu edən isə Pak və Müqəddəs olan Allaha tövbə etməlidir.
Eləcə də, azansız namaz qılarlarsa, namaz səhihdir. Çünki azan və iqamə fərdul kifayələrdəndir. Onların ikisi də, namazın əslindən xaricdədirlər.
Məcmul Fətəva 10/359
Tərcümə – Samiq Mustafayev

TƏKFİR FİTNƏSİ - ƏHLİ SÜNNƏTİN TƏKFİR MƏSƏLƏSİNDƏ MÖVQEYİ

Related Posts

Comments are closed.